Palvelut

Työnohjaus

Työnohjaus on tavoitteellista oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jolle määritellään työyhteisön toimintaa tukeva tavoite, jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla. Siinä etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi, jonka tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjausta voidaan järjestää työpaikan tarpeiden mukaan joko yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Organisaation tai toimintatapojen muutostilanteissa ulkopuolisen työnohjaajan avulla voidaan monesti helpommin löytää ja rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, miten uudessa tilanteessa ollaan ja edetään. Työnohjaus vahvistaa työntekijöiden, tiimien ja johtajien sekä johtoryhmien keskinäistä kykyä yhdessä tutkia, kehittää ja toimia tavoitteellisesti.

Työnohjaus on keino lisätä työssä viihtymistä ja ehkäistä työuupumista mikä osaltaan lisää työmotivaatiota ja vähentää sairauspoissaoloja. Työskentelyn selkeytyessä ja tehostuessa vähentyy työkuormitus ja syntyy säästöjä työnantajalle.